تقدیر و تشکر

از بانوان قشقایی که در این پروژه شرکت کردند کمال تشکر را داریم.

ما همچنین از ابی الدر و هریسون انفوکو برای حمایت آنها در ایجاد این پروژه با استفاده از پلت فرم Pressbooks سپاسگزاریم.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Qashqai Traditional Dress: An Oral History Project Copyright © 2024 by Zahra Falsafi and Kelly L. Reddy-Best is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.